Politik

POLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN


Filosofiskt sett är kungariket Unixploria ett konservativt land. Vi tenderar att se saker i historiens ljus, och även om vi är upprörda över vissa samtida saker, brister vi sällan ut i klagokör som så många verkar göra i makronationer.


Vi följer inte någon nations ledning eller tar parti när det gäller politik. Naturligtvis har vi en bestämd uppfattning om världens ordning, men dessa åsikter är endast avsedda för nationella ögon och öron. Vi behöver inte skrika ut våra åsikter om varenda ämne bara för att vi kan.


Men om du behöver bilda dig en uppfattning om den aktuella politiska debatten i Unixploria hittar du några av den nuvarande regeringens ställningstaganden här nedan.

Our current Government is led by Alliance for Unixploria (AU).

UNIXPLORIANSK POLITIK - VÅRA ÅSIKTER


1. Feminism kontra humanism

Vi är inte feminister; vi är humanister. Varje uppdelning av en befolkning går emot allt vi tror på och kommer att leda till mer splittring och oroligheter. Vi behöver enhet för att hantera de många utmaningarna som väntar. Med det sagt vill vi påpeka att alla människor äger rätten att bli respekterad och bemött på samma särr oavsett kön, ras eller religion.


2. Religion kontra sekularism

Även om en klar majoritet av vår lagstiftning är baserad på kristna värderingar och västerländsk humanism, blandar vi inte religion med politik. Vi diskuterar sällan personliga religiösa åsikter offentligt. Religion bör vara en fråga mellan dig själv och Gud. Religion och politik gör sig inte bra ihop.


3. Dödsstraff

Vi tror inte på dödsstraff. Varje liv är heligt enligt vår tro och kultur. Även en mördares liv är dyrbart i Guds ögon. Vi föredrar dock inte ”mjuka straff” när det gäller brottsliga handlingar. De värsta brotten (t.ex. mord) straffas med  hårdast straff möjligt. Mord innebär livstids fängelse, utan risk för villkorlig dom.


4. Ekonomi

Vi tror på fritt företagande, men vi tror inte på pengar. Pengar kan ibland leda onda saker, men har också frigjort fler människor än något annat har gjort i mänsklighetens historia. Ett fritt företagande måste dock alltid omfattas av  lagstiftning. Unixploria erbjuder utmärkta entreprenörsmöjligheter, men vi förväntar oss att våra företag ska ge vår nation något tillbaka. Pengar är aldrig ett självändamål. Endast goda handlingar bör premieras.


5. Klimatförändringar

Vi tror att klimatförändringar skapade av människan är ett faktum, främst för att vi gör för mycket för att störa den ekologiska balansen. Naturliga förändringar pågår också, men med den hastighet som detta sker idag är långt ifrån naturlig.


6. Miljö

Naturen är lika helig som människoliv. Vi tror att vi fick den här jorden för att vårda och skydda den, inte slösa bort dess resurser. Vi ser naturen som en del av skapelsen, inte mindre värd eller mindre viktig än människan. Faktum är att vi är en del av det naturliga kretsloppet. Med den grundsynen följer att all mänsklig aktivitet i så stor utsträckning som möjligt skall ske i samklang med naturen.


7. Kultur

Vi tror att en nation utan kultur är en dömd nation. Det är därför vi som vårt land främjar och bidrar till kulturen på alla sätt vi kan. Bibliotek, konstgallerier och andra kulturella uttryck anses inte vara en börda för vår nationella budget. De är nödvändigheter för en civiliserad nation.


8. Demokrati

Även om vi tänker på oss själva som ett land av tradition och historia, tror vi fortfarande att vårt öde bäst uppfylls under demokratin. Demokrati är det enda politiska systemet som tjänar en majoritet av människor. På grund av vår historia och kultur är våra politiska partier olika, och vi tillåter alla politiska uttryck så länge de följer de mänskliga rättigheternas eviga okränkbarhet.


9. Mänskliga rättigheter

Vi tror fullt ut att alla män är födda lika i värde oavsett hudfärg, trosbekännelse, sexuella preferenser eller socioekonomisk status. Problemet är att vissa kulturer och regimer tar bort människors förmåga att tänka, agera och leva som de tycker är lämpligt. Diktaturer och religiös fundamentalism går emot hela begreppet mänskliga rättigheter. 

Ett reformarbete påbörjades år 2020 som främst påverkar sexuella och religiösa minoriteter, spädbarn och barn, de äldre samt naturens rättigheter.


Toleransediktet anno 2020 kommer att ge utsatta grupper i vårt samhälle en röst. Det är dags att göra en politisk verklighet av den tro och idéer som vårt rike grundades på. Det är dags att dela kärleksbudskapet med alla som bor i vårt land.

MILJÖLAGSTIFT-NING I FRAM-KANTEN


För ungefär fem år sedan bestämde vi oss för att ta de första stegen mot att bli en mer miljövänlig nation. Detta är vad vi har åstadkommit hittills:


1. Alla bilar som körs och säljs i Unixploria måste vara hybrider eller enbart köras på el.


2. Vi sparar vatten genom att minimera tiden i duschen. Vi samlar också regnvatten för att vattna trädgårdsväxter.


3. Vi har minskat våra långdistansresor och alla officiella resor görs med cyklar, hybrid-/elbilar, tåg eller båtar. Att resa med flyg är fortfarande inte förbjudet men högt beskattat och reglerat.


4. För att minska föroreningar från transporter försöker vi bara importera varor från nationer i vår region. Unixploria är ännu inte helt självförsörjande, men vi strävar efter att vara det.


5. Återvinning är obligatoriskt för alla Unixplorianer.


6. Vi arbetar för närvarande med sätt att avgöra hur vi kan minimera digitalt avfall. Slöseri med digitala prylar som mobiltelefoner och datorer är - tillsammans med att resa med flyg - de värsta valen vi kan göra när det gäller ekologisk hållbarhet.


7. Bekämpningsmedel är olagliga att köpa och använda. Alla livsmedel som produceras på Unixploriansk mark är ekologiska.


8. Plastpåsar och behållare av plast är fortfarande inte förbjudna, men vi har tagit de första stegen för att minimera användningen. 


FLYGRESOR

Vår nya miljölagstiftning förändras snabbt. Från och med 2019 är resor med flyg (nationellt och internationellt) för närvarande begränsat till en (1) resa per person och år. 


Flygning driver individuella kolutsläppsnivåer snabbare och högre än någon annan mänsklig aktivitet. Det är dags för oss att tänka om vad som är väsentligt i våra liv. Vi uppmanar alla andra mikronationer att följa i våra fotspår.

DEKLARATIONEN OM MÄNNISKANS OCH MEDBORGAR-ENS RÄTTIG-HETER (1789)


Artikel I - Människor föds och förblir fria och lika i rättigheter. Sociala skillnader kan endast grundas på det gemensamma bästa.


Artikel II - Målet för varje politisk förening är att bevara människans naturliga och obeskrivliga rättigheter. Dessa rättigheter är frihet, egendom, säkerhet och motstånd mot förtryck.


Artikel III - Principen om vilken suveränitet som helst ligger i nationen. Ingen kropp, ingen individ kan utöva auktoritet som inte uttryckligen härrör från den.


Artikel IV - Frihet består i att göra allt som inte skadar andra: utövandet av varje människas naturliga rättigheter har därför endast de gränser som försäkrar andra medlemmar i samhället att åtnjuta samma rättigheter. Dessa gränser kan endast bestämmas av lagen.


Artikel V - Lagen har rätt att förbjuda endast handlingar som är skadliga för samhället. Allt som inte är förbjudet enligt lagen kan inte hindras, och ingen kan tvingas att göra vad den inte gett sitt samtycke till.


Artikel VI - Lagen är ett uttryck för den allmänna viljan. Alla medborgare har rätt att bidra personligen eller genom sina representanter till dess bildande. Det måste vara samma för alla, antingen att det skyddar, eller att det straffar. Alla medborgare, lika i värde, har samma rättigheter att vistas i det offentliga rummet, ta anställningar, baserat på deras kapacitet och utan åtskillnad annat än deras dygder och deras talanger.


Artikel VII - Ingen kan anklagas, gripas eller häktas, annat än i de fall som bestäms av lagen och enligt de former som den har föreskrivit. De som begär, skickar, utför eller låter utföra godtyckliga order måste straffas; men alla medborgare som kallas eller tas i beslag enligt lagens villkor måste lyda omedelbart; annars gör personen sig skyldig genom motstånd.

Artikel VIII - Lagen bör endast fastställa straff som är strikt och uppenbart nödvändiga, och ingen kan straffas utan en lag som har fastställts och utfärdats före brottet och tillämpats lagligt.


Artikel IX - Varje man antas vara oskyldig tills han förklaras skyldig. Om det bedöms som nödvändigt att gripa honom, är det nödvändigt att säkra hans person. Motstånd tillrättavisas allvarligt av lagen.


Artikel X - Ingen får störas för sina åsikter, inte ens religiösa, förutsatt att deras manifestation inte stör den allmänna ordning som lagen fastställer.


Artikel XI - Den fria kommunikationen av tankar och åsikter är en av människans mest värdefulla rättigheter: varje medborgare får således tala och skriva fritt, förutom att missbruka denna frihet, i de fall som bestäms av lagen.


Artikel XII - Garantin för människors och medborgares rättigheter kräver en allmän styrka: denna kraft är sålunda inrättad till fördel för alla och inte för den speciella nyttan för de som den litar på.


Artikel XIII - För att upprätthålla den offentliga styrkan och för administrationens utgifter är ett gemensamt bidrag oumbärligt. Den måste fördelas lika till alla medborgare, beroende på deras betalningsförmåga.


Artikel XIV - Varje medborgare har rätt att, själv eller genom sina företrädare, fastställa behovet av en offentlig skatt, att fritt samtycka till den, att veta hur den används och att bestämma andelen, grunden och varaktigheten.


Artikel XV - En förening har rätt att begära ett konto från alla offentliga ombud för dess administration.


Artikel XVI - Varje samhälle där garantin för rättigheter inte är säkerställd eller att maktdelningen bestäms har ingen konstitution.


Artikel XVII - Rätten till egendom är en okränkbar och helig rättighet, ingen kan berövas privat egendom, om det inte är för allmänhetens nödvändighet, juridiskt noterad, uppenbarligen kräver det, och under förutsättning att en rättvis ersättning ges.