Academia Unixploria

IN SAPIENTIA LIBERTAS.

FRIHET I VISHET.

Academia Unixploria är ett universitet baserat på grunderna i den klassiska utbildningen. Vi studerar alla ämnen under ständig vägledning av våra historiska mästare.


Vi erbjuder program och klasser till alla Unixplorianska medborgare. Vi strävar efter att ingjuta en känsla av stolthet och vördnad när vi utforskar kunskapsområdena. Vi kan luta oss mot kunskap sprungen ur generationer före oss, men vi strävar efter att leva och lära i nuet.


Våra läroplaner bygger på idén om självstudier, liksom de flesta universitetskurser för övrigt gör. Självdisciplin och mycket förkunskaper är avgörande för att klara våra examina. Eftersom alla våra studenter är Unixplorianska medborgare borde detta inte vara några problem med tanke på att alla Unixplorianer har minst 13 års skolgång innan de påbörjar högre studier.


Studenter skriver in sig vid Academia Unixploria för att bli sanna utforskare av kunskapens världar.

ACADEMIA UNIXPLORIA

- UNIXPLORIANSKA AKADEMIEN FÖR KONSTER OCH VETENSKAPER

VÅRA FAKULTETER

ASTROBIOLOGI

Astrobiologi är en tvärvetenskaplig vetenskap som handlar om livets ursprung, utveckling, spridning och framtid i universum.

BOTANIK

Botaniken studerar växters fysiologi, struktur, genetik, ekologi, distribution, klassificering och ekonomiska betydelse.

KRYPTOZOOLOGI

Kryptozoology är en vetenskap som syftar till att undersöka förekomsten av varelser som förekommer i  folktron.

UTBILDNINGS-VETENSKAP

Utbildning är inlärningsprocessen eller förvärv av kunskap eller färdigheter. Studier i detta ämne kan delas mellan hur vi lär oss (utbildning) och hur vi undervisar (pedagogik).

HISTORIA

Historia är studiet av det förflutna, i synnerhet hur det förhåller sig till människor.

SPRÅKVETENSKAP

Språkvetenskap är studiet av förmågan att förvärva och använda komplexa kommunikationssystem.

BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONS-VETENSKAP

Biblioteks- och informationsvetenskap fokuserar på information i sin materiella form och olika aspekter av informationshantering som berör bibliotekens verksamhet

LITTERATUR-VETENSKAP

Litteratur är i sin mest allmänna definition ett skriftligt verk. Studiet av litteratur behandlar litterära texttypers historia, hantverk och samhälleliga effekter.

MIKROPATROLOGI

Mikropatrologi är studiet av mikronationer och mikrostater, små (ofta) okända länder som ibland endast finns i deras skapares sinnen.

MUSEOLOGI

Museologi utforskar museers historia, deras roll i samhället och aktiviteter, inklusive utställningsverksamhet.

RELIGIONS-VETENSKAP

Det vetenskapliga studiet av religion inkluderar tolkning och jämförelse av metoder, moral, texter, helgade platser och religioners profetior.

Projekt Polyhistor - Nyfiket sökande!

Konung Leif I tar oss med på en bildningsresa på ett för tiden anpassat sätt; genom digitala avtryck skriver han ner och dokumenterar försöken att bli en modern polyhistor, en renässansmänniska med breda och mångskiftande kunskaper. Allmänbildning är ett för klent ord i sammanhanget, snarare rör vi oss kring kognitiva mått som för oss bortom dogmatisk ämnesspecialisering. Följ med och blir något större än delarna av helheten - följ med på en expedition som röjer den eklektiska marken.  

[EN] Gå med i Citizen Scientists of Unixploria!


The Citizen Scientists of Unixploria är en ideel organsation som främjar och deltar i olika vetenskapliga uppdrag i Konungariket Unixploria.

[EN ] Curious Expeditions


Curious Expeditions utforskar Unixploriansk kultur och natur genom att bekosta  forskning och expeditioner såväl nationellt som internationellt.